Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Marktordening Warmtetransportnetten

Samenvatting Green Deal 220

Het doel van de Green Deal is:

 • inzicht te krijgen in de verschillende opties voor de marktordening van warmtetransportnetten in het algemeen en de Warmterotonde in het bijzonder;
 •  waarbij in elk geval aan de orde komen:

  - mogelijke marktmodellen

  - welke rollen, taken en verantwoordelijkheden er zijn en bij wie die moeten worden belegd; - welke toetredingsregels tot het warmtetransportnet nodig zijn:
 • relevante vraagstukken breed oppakken, zodat de uiteindelijke uitkomsten enerzijds een oplossing bieden voor de specifieke situatie van de Warmterotonde, en anderzijds van algemeen nut zijn voor andere warmtetransportnetten, en voor de beleidsontwikkeling binnen EZK en BZK: hiertoe worden de uitkomsten van de vraagstukken, in de vorm van (al dan niet gecombineerde) notities, breed gedeeld.

Het belangrijkste resultaat van de Green Deal is het ontsluiten van de bij de Warmterotonde opgedane kennis over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten.

Beschrijving initiatief

Uiterlijk in 2030 moet een reductie van minstens 49% CO2-uitstoot zijn gerealiseerd. Die ambitie isuitgesproken in het Regeerakkoord Rutte III (2017-2021). Om deze doelstelling te behalen is onder meerverduurzaming van de gebouwde omgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de gebouwde omgeving over

moet gaan naar een duurzame warmtevoorziening. Op dit moment is dat slechts 4%. Een andere afspraak in het Regeerakkoord is dat de aansluitplicht van gas vervalt. Daarvoor in de plaats komt het recht op warmte. Om de energietransitie kostenefficiƫnt vorm te geven, zullen warmtenetten 20 tot 30% van de warmtevraag

gaan leveren. Dat is een grote opschaling. Dat betekent dat er grootschalige warmtetransportnetten nodig zijn. Een daarvan is de zogenoemde Warmterotonde, een initiatief van de samenwerkingsorganisatie de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco en Warmtebedrijf

Rotterdam). De Warmterotonde kan voor een groot deel voldoen aan de regionale warmtevraag door deinzet van restwarmte en geothermie.

Doelen

Het doel van deze deal was:

 • onderzoeken welke mogelijke marktmodellen voor warmtetransportnetten in aanmerking komen.
 • de kennis over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten ontsluiten die opgedaan wordt bij de Warmterotonde.
 • de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beheer, bronnen en afnemers vaststellen.
 • de toetredingsregels voor bronnen en afnemers bepalen.

Resultaten

De deal is in het najaar 2019 afgerond met een eindrapport met de belangrijkste bevindingen. Dit rapport vind u onder downloads.

Downloads