Materialen voor Energietoepassingen

Samenvatting Green Deal 024

Bij de Green Deal Materialen voor Energietoepassingen (GDME) vormt materiaalonderzoek de basis van belangrijke innovaties op het gebied van duurzame energietechnologieën en biedt inherent “groen en groei”. Versterking van dat onderzoek en bundeling van krachten tussen kennisontwikkelaars en –toepassers (de kern van deze GDME) zijn essentieel om in de sterk competitieve mondiale context een concurrerende positie te behouden en om technologieën snel en grootschalig te kunnen toepassen. Daarmee levert deze Green Deal onmisbare ingrediënten voor langdurige, hoogwaardige economische activiteiten en voor verduurzaming van de energievoorziening en het energiegebruik. Bij het onderzoek zullen de kennisinstellingen zich vooral richten op funderend onderzoek en opleiden van hoogwaardige kenniswerkers en de industrie op toegepast onderzoek.

Beoogd resultaat

De Green Deal Materialen voor Energietoepassingen (GDME) beoogt 1) de verduurzaming van onze economie te versnellen en 2) hier ook economisch van te profiteren, door materiaalonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling én toepassing van nieuwe en verbeterde duurzame energietechnologieën. Het economische effect betreft zowel groei in banen als groei in innovatief vermogen en concurrentievermogen. Daarbij gaat het in het bijzonder om: windenergie, zonne-energie, elektriciteitsopslag (onder meer i.r.t. elektrisch rijden), warmteopslag (onder meer i.r.t. energiebesparing), biobrandstoffen en brandstofcellen. Het programma Advanced Dutch Energy Materials Innovation Lab (ADEM) vormt de kernactiviteit van de GDME.

Website

http://www.adem-innovationlab.nl/home/
http://www.adem-innovationlab.nl/fileadmin/adem/user/documents/Adem-annual-report-2014.pdf

Downloads