Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

Samenvatting Green Deal 228

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk gesloten zijn. En in datzelfde jaar moet de natuur in Nederland rijker, veelzijdiger en met een grote biodiversiteit zijn. In het bereiken van die ambities is een belangrijke rol weggelegd voor natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw richt zich op de ontwikkeling van ecologische en economisch duurzame voedselproductie. Hierbij worden de aanwezige natuur en het landschap zo weinig mogelijk belast terwijl de biodiversiteit wordt versterkt.

Er is een andere manier van agrarisch ondernemen nodig, namelijk een die natuur en landbouw met elkaar verbindt. We willen ondernemers bereiken door meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief ondernemen in het onderwijs. Dat vraagt om een transitie binnen het groen onderwijs.

In de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs werken partijen samen om deze transitie in te zetten, te versnellen en te verbreden. De aangesloten onderwijsinstellingen nemen natuurinclusieve landbouw op in hun curriculum, werken samen en motiveren docenten en teamleiders tot vergroten van hun kennis op dit vlak.

Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving is de coördinator van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs. Op hun website is actuele informatie te vinden.

Beoogde resultaten

Partijen willen:

  • natuurinclusieve landbouw steviger verankeren in het groen onderwijs.
  • dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-instellingen.
  • dat leerlingen, docenten, managers, teamleiders, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, ondernemers en erfbetreders kennis en kunde hebben van natuurinclusief ondernemerschap.
  • kennis over natuurinclusieve landbouw integreren in bestaande leermethodes en lesmaterialen over natuurinclusieve landbouw ontwikkelen
  • kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, lectoraten en onderwijsniveaus stimuleren.

Einddatum: 31 januari 2022.

Lees het nieuwsbericht 'Natuurinclusieve landbouw nestelt zich in groen onderwijs' (bericht is van september 2020)

 

Downloads