Nederland op weg naar duurzame zorg

Samenvatting Green Deal 190

Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Door een duurzame bedrijfsvoering is op die terreinen veel winst te behalen. Ondertekenaars willen dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders (met gebouwen met een oppervlak van ten minste 800 m2) een aanvang maken met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast werken partijen toe naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk. Veel partijen hebben al een begin gemaakt met verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat zij nog meer kunnen bereiken door van elkaar te leren én door partijen buiten de zorgsector te betrekken. Zij willen kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. De Green Deal sluit aan op het landelijke Energieakkoord, de Groene Groei Agenda, het Programma Van Afval naar Grondstof, het werk maken van het voorkomen van het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie én het verminderen van medicijnresten in afvalwater. Deze Green Deal past bovendien in de ambities en duurzaamheidsagenda van veel medeoverheden en biedt een kader om ontwikkelingen in het Europese en nationale beleid met de zorgsector te bespreken en hier praktische invulling aan te geven.

Resultaten

Partijen werken toe naar een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Om hun ambities gestalte te geven zullen ondertekenaars:
binnen drie maanden na ondertekening van de Green Deal een uitvoeringsprogramma opstellen om praktisch invulling te geven aan de doelen van deze Green Deal:

  • binnen drie maanden na ondertekening van de Green Deal een Regiegroep samenstellen
  • het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg agenderen bij zorgaanbieders, bevoegd gezag en inkopers van zorg zoals verzekeraars en gemeenten
  • kennis, ervaringen en motivatie op gebied van duurzame bedrijfsvoering delen en ontsluiten
  • zorgaanbieders stimuleren tot het nemen van maatregelen en deze aantoonbaar maken en borgen door een keurmerk of op een andere wijze
  • successen delen van genomen duurzame en kostenbesparende maatregelen
  • een Toekomstagenda ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’ opstellen

Website

https://milieuplatformzorg.nl/green-deal/

Downloads

GD190 - dealtekst - Nederland op Weg naar Duurzame Zorg
GD190 - samenvatting - Nederland op Weg naar Duurzame Zorg
GD190 - inspiratiekaart - Nederland op Weg naar Duurzame Zorg

Downloads