Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Producerend Landschap

Samenvatting

Agrarische ondernemers en Staatsbosbeheer ontwikkelen op gebiedsniveau nieuwe vormen van samenwerking. Zo geven ze een impuls aan de ontwikkeling van biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten. Het doel hiervan is om het natuur- en agrarisch cultuurlandschap duurzaam te beheren en te gebruiken. Daarbij staat het bodemwatersysteem centraal. Samen zoeken de partijen een balans tussen ecologie en economie. Ze zijn transparant voor elkaar en verankeren natuurbeheer en -ontwikkeling in lokale gemeenschappen en hun economie. Met nieuwe samenwerkingsvormen willen de partijen een efficiënter en kwalitatief beter beheer van natuur en landschap ontwikkelen, de omgevingskwaliteit voor natuur verbeteren, het gebruik en de beleving van natuur versterken en bijdragen aan een betere landbouwstructuur. In verschillende regio’s in het land ontstaat deze nieuwe manier van samenwerken. Staatsbosbeheer en LTO Nederland gaan dit stimuleren en faciliteren in een open Community of Practice. Ze nodigen ook provincies en waterschappen uit om te participeren. De Green Deal wordt uitgevoerd binnen enkele praktijksituaties: zogenoemde ateliers. In Zuid-Nederland is dat de Westelijke Langstraat, in Oost-Nederland het Staphorsterveld, in Noord-Nederland het Westerkwartier en in West-Nederland polder Mijnden.

Resultaten

Vier trajecten zijn opgestart en Wageningen UR voerde een onderzoeksproject uit. De Green Deal Producerend Landschap was een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, LTO Nederland en het ministerie van EZ. Doel van de Green Deal was om nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw en natuur te onderzoeken en initiatieven te stimuleren die bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebiedsbeheer (bodem-watersysteem) voor biodiversiteit en voor de economie van de landbouw. Daartoe was specifieke wetenschappelijke kennis nodig. In de Green Deal Producerend Landschap werkten natuurbeheer en de agrarische sector samen aan optimaal landgebruik, verdienmodellen en gebiedsorganisatie. Er waren vier ‘ateliers’ om dit te testen. Niet het eigenbelang stond centraal, maar het landschap. LTO kon deze grondgedachte goed onder haar leden verspreiden en Staatsbosbeheer promootte de aanpak onder natuurbeheerders. Wageningen UR voerde een onderzoeksproject uit gericht op het monitoren van het experiment dat door de betrokken partijen was opgezet. Het experiment beoogde om met hulp van de teelt van specifieke gewassen fosfaat terug te winnen en uitspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen.

Website

http://www.wageningenur.nl/nl/project/Green-Deal-producerend-landschap.htm

Downloads