Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Scheepsafvalketen

Samenvatting Green Deal 166

Partijen in de Green Deal Scheepsafvalketen willen verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan. Driekwart van het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht én harmonisatie van afvalafgifte in havens, willen partijen bijdragen aan het sluiten van de kunststofkringloop.

Omdat de zeescheepsvaart per definitie een internationaal karakter heeft, zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) ook toenadering zoeken tot omringende landen. Zo wordt voorkomen dat plastic dat aan boord is gescheiden in buitenlandse havens weer op één hoop terecht komt. Daarnaast willen partijen onderzoeken hoe zij minder plastic verpakkingsmaterialen kunnen gebruiken.

Er wordt ook gekeken naar manieren om schepen – die plastic scheiden – positief te stimuleren. De beloning kan de vorm krijgen van een korting op de havenafvalbijdrage voor schepen of het niet in rekening brengen van de inzamel- en verwerkingskosten van gescheiden afgegeven kunststof. Partijen willen de plastickringloop aan land verder sluiten door plasticafval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en geschikt te maken voor recycling.

Beoogde resultaten

  • In 2017 levert 50 procent van de afgevende schepen plastic gescheiden aan in de Nederlandse havens waar gescheiden inzameling en verwerking mogelijk is.
  • In 2017 levert 75 procent van de afgevende schepen van KVNR-leden plastic gescheiden aan in de Nederlandse havens waar gescheiden inzameling en verwerking mogelijk is.
  • In 2017 wordt aangeleverd plastic gescheiden ingezameld door de VOMS-leden. Het plasticafval wordt volledig gerecycled of tot brandstof verwerkt. Gemengd aangeleverd afval wordt, indien mogelijk, nagesorteerd en gerecycled.

Downloads