Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Schoon Water Nederland

Samenvatting

In deze Green Deal spant ZLTO zich in om met regionale ondernemers de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast richt de Rijksoverheid een loket in waar de projectleiding terecht kan met knelpunten, vragen en suggesties voor het rijksbeleid.

Grond- en oppervlaktewater bevatten soms te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen. Wet- en regelgeving rond gewasbescherming en waterkwaliteit blijkt voor de praktijk niet altijd voldoende integraal te zijn. De Green Deal draagt bij aan de oplossing van dit probleem.

Doelen daarbij zijn het halen van waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW) en bijdragen aan integrale, duurzame, weerbare teeltsystemen en een duurzame concurrerende landbouw.

De initiatiefnemers implementeren samen met de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk integrale en duurzame gewasbeschermingsmaatregelen die al praktijkrijp zijn. Eerst in de provincie Brabant, daarna in de provincie Zeeland en een deel van de provincie Gelderland, en tot slot in de rest van Nederland.

Het project draagt bij aan een goede waterkwaliteit en een duurzame concurrerende landbouw. Thema: water Topsectoren: tuinbouw & uitgangsmaterialen en agrofood. Beide topsectoren zetten in op integrale, duurzame en weerbare teeltsystemen.

Beoogde resultaten

  • 50% van de loonwerkers en 25% van de zelfspuiters gaat werken volgens de beoogde aanpak.
  • De aanpak wordt toegepast op 25% van het areaal.
  • De milieubelasting neemt op dit areaal af met gemiddeld 50%.

Website

http://www.schoon-water.nl/

Downloads