Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Sportvisserij Loodvrij

Sportvisserij wordt door een grote groep mensen beoefend. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders vist één of meerdere dagen per jaar. Lood wordt gebruikt als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Lood is makkelijk toepasbaar, goedkoop, heeft een hoog soortelijk gewicht en is makkelijk zelf te verwerken. Maar een deel van dat lood komt in het milieu terecht, wat schadelijk is voor mens en dier.

In de Green Deal werkten partijen samen om het gebruik van lood in de sportvisserij op korte termijn te verminderen en op langere termijn te stoppen. Hiermee wilden de partijen een cultuuromslag en gedragsverandering bij de gebruikers van lood bij het sportvissen teweegbrengen. Daarnaast richtte de aanpak zich op een omslag in de retailketen, zodat deze keten zelf bekend wordt met alternatieven voor lood, hierover kan adviseren en deze alternatieven ook beschikbaar heeft.

Resultaten

De Green Deal aanpak heeft zijn meerwaarde bewezen in de bewustwording en gedragsverandering van sportvissers. Er zijn duidelijk stappen gezet in het aanbod van loodalternatieven, de transitie in de retailketen en in het gebruik van loodalternatieven door sportvissers. De door CVO/WMR uitgevoerde onderzoeken laten zien dat het aantal sportvissers dat loodvrij vist aanzienlijk is toegenomen. In 2017 (0-meting) was dit 10% van de sportvissers, in 2019 17% en in 2020 eveneens 17%. De onderzoeken toonden daarnaast aan dat het ingeschatte loodverlies door sportvissers behoorlijk lager is dan bij de start van de Green Deal werd aangenomen.

Hoewel het geschatte loodverlies lager ligt en meer sportvissers loodvrij visten in 2019 en 2020, steeg het totale loodverlies iets. Dit komt omdat het absolute aantal sportvissers toenam in het ‘coronajaar’ 2020. Daarmee steeg het loodverlies ook. Er is dus een duidelijke verandering naar minder loodgebruik ingezet, maar tegelijk laten de cijfers zien dat een volledig loodvrije hengelsport nog niet in zicht is. Om dit gewenste einddoel te bereiken zijn meer stappen nodig.

Europese maatregelen kunnen daarbij van grote betekenis zijn, ook om het gewenste gelijke speelveld te creëren voor de hengelsportbranche. De Europese Commissie heeft hiertoe in 2019 aan het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) gevraagd om een inventarisatie te starten en indien nodig met een voorstel voor maatregelen te komen. In reactie hierop heeft het ECHA recent een volledig gebruiks- en verkoopverbod van vislood in de EU voorgesteld. Alle Green Deal partners steunen het initiatief om op Europees niveau de verkoop en het gebruik van vislood terug te dringen. Om de ingeslagen transitie naar loodvrij vissen door te zetten en waar mogelijk te versnellen, is er meer duidelijkheid over de gewenste en toegestane samenstelling van loodalternatieven in Nederland essentieel. Ook is meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van het zelf gieten van (vis)lood gewenst.

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van I&W, VWS en LNV onderzoeken of de samenwerking, na afronding van de Green Deal, op vergelijkbare wijze kan worden voortgezet. Alle Green Deal partners willen zich daarbij in blijven zetten met als doel om zo snel als mogelijk naar een volledig loodvrije hengelsport toe te werken.

Website

Op deze webpagina Evaluatie Green Deal - Sportvisserij loodvrij van Sportvisserij Nederland zijn het eindverslag en de (deel)evaluaties van de verschillende sporen en relevante onderzoeksrapporten te downloaden.

Downloads