Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Take Back Chemicals

Samenvatting Green Deal 170

Door het schaarser worden van grondstoffen is het hergebruik van producten en grondstoffen steeds belangrijker. Het kabinet wil de circulaire economie – waarbij hergebruik centraal staat – bevorderen. Om het nieuwe economische systeem te stimuleren, is het nodig nieuwe technieken en innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Ondertekenaars van de Green Deal Take Back Chemicals gaan innovatieve bedrijfsmodellen creëren.

Duurzaam en efficiënt gebruik van chemische stoffen en materialen is het focuspunt. Inmiddels is het project Take Back Chemicals gestart. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met Royal HaskoningDHV, Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Het project koppelt het regenereren en opnieuw in de productieketen brengen van chemicaliën aan innovatieve bedrijfsmodellen. Innovatief is dat een leverancier van chemische stoffen of materialen niet betaalt per eenheid verbruikte chemiestof maar voor de doelmatigheid van de geleverde chemiestof. Door middel van vijf demonstratieprojecten wordt de haalbaarheid van de bedrijfsmodellen getoetst.

Beoogd resultaat

Partijen willen innovatieve bedrijfsmodellen die duurzaam en efficiënt gebruik en hergebruik van chemische stoffen en materialen bewerkstelligen initiëren. Daarvoor zijn vijf pilotprojecten opgestart, deze worden eind 2015 afgerond. De Rijksoverheid is betrokken bij de aansturing en besluitvorming van het project Take Back Chemicals en wil belemmeringen in wet- en regelgeving oplossen. De Green Deal biedt deelnemers de kans om op een laagdrempelige wijze met de Rijksoverheid samen te werken. Partijen zullen zich daarnaast inspannen om de resultaten, opgedane kennis en ervaringen uit het project Take Back Chemicals breed te verspreiden.

Parallel aan deze Green Deal is via RVO.nl door de ministeries van EZK en IenM aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven voor een studie in het kader van Take Back Chemicals. Deze stukken staan onder downloads.

Downloads