Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Ultradiepe Geothermie

Samenvatting Green Deal 217

Partijen werken samen om de kennis over en voor ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken ten behoeve van het verduurzamen van de hoge temperatuur warmtevoorziening.

Werkwijze

  1. EBN, TNO en de Consortia stellen voor 31 oktober 2017 een gezamenlijk Exploratie-werkprogramma op dat gericht is op de gecoördineerde uitvoering van exploratieactiviteiten en ondergrondmodellering in de drie geïdentificeerde geologische regio’s, inclusief het acquireren, (re)processen en interpreteren van de benodigde ondergronddata en het ontwikkelen van een driedimensionaal ondergrondmodel en de conceptuele put- en stimulatieontwerpen.
  2. EBN, TNO en de Consortia leggen in het gezamenlijke Exploratie-werkprogramma afspraken vast over het publiekelijk beschikbaar stellen van ondergronddata en kennis over de UDG-projectontwikkeling en informeren EZ hierover.
  3. EBN, TNO en de Consortia betrekken andere relevante stakeholders bij de uitwerking van deze Green Deal met het oog op kennisdeling en het ontwikkelen van UDG in brede zin.

Resultaat

De Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) liep begin 2020 af. Het doel was om gezamenlijk antwoord te geven op de vraag of, en zo ja, waar en hoe de veilige ontwikkeling van ultra diepe aardwarmte in Nederland kan plaatsvinden.

In 14 verschillende studies zijn verschillende aspecten onderzocht, zoals de ontwikkeling van een nieuw temperatuurmodel en de ondergrondse spanningen. Gedurende de Green Deal werden de onzekerheden over de mogelijkheden voor UDG kleiner. Er bestaan nog steeds wel grote onzekerheden.

Door kennisuitwisseling en de verschillende onderzoekstudies zijn er goede stappen gezet en de Green Deal heeft de basis gelegd voor een vervolg. De betrokken partijen zetten de samenwerking voort in het ‘Programma UDG’. Meer informatie over het vervolg van het Programma UDG is te vinden op de website van Energie Beheer Nederland (EBN).

Downloads