Ultradiepe Geothermie

Samenvatting Green Deal 217

Partijen werken samen om de kennis over en voor ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken ten behoeve van het verduurzamen van de hoge temperatuur warmtevoorziening.

Werkwijze:

  1. EBN, TNO en de Consortia stellen voor 31 oktober 2017 een gezamenlijk Exploratie-werkprogramma op dat gericht is op de gecoördineerde uitvoering van exploratieactiviteiten en ondergrondmodellering in de drie geïdentificeerde geologische regio’s, inclusief het acquireren, (re)processen en interpreteren van de benodigde ondergronddata en het ontwikkelen van een driedimensionaal ondergrondmodel en de conceptuele put- en stimulatieontwerpen.
  2. EBN, TNO en de Consortia leggen in het gezamenlijke Exploratie-werkprogramma afspraken vast over het publiekelijk beschikbaar stellen van ondergronddata en kennis over de UDG-projectontwikkeling en informeren EZ hierover.
  3. EBN, TNO en de Consortia betrekken andere relevante stakeholders bij de uitwerking van deze Green Deal met het oog op kennisdeling en het ontwikkelen van UDG in brede zin.

Beoogd resultaat

Op basis van de acties die in het kader van deze Green Deal worden uitgevoerd, in het bijzonder het gezamenlijke Exploratie-werkprogramma, is het streven van Partijen om voor 2020 de realisatie van één of meer pilotprojecten met UDG mogelijk te maken, idealiter verdeeld over de drie geïdentificeerde geologische regio’s. De realisatie van één of meer pilotprojecten moet bijdragen aan het behalen van de ambities van het Energieakkoord en moet inzicht geven in het perspectief op de verdere geologische en technologische risicoreductie voor en kostenefficiënte ontwikkeling van UDG in Nederland.

Downloads