Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Voor de moes- en volkstuin, de eigen tuin en in en om het huis maken particulieren regelmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden (2009/128/EG) staat dat bij de verkoop van pesticiden aan particulieren de verplichting geldt dat informatie wordt verstrekt over de risico’s van het gebruik ervan voor de gezondheid en het milieu. Ook geldt er een informatieplicht over onder andere de gevaren, blootstelling en mogelijke alternatieve gewasbeschermingsmiddelen met minder risico’s.

Partijen willen met deze Green Deal bereiken dat de particulier zodanig geïnformeerd en gemotiveerd is dat hij bij het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden:

  • invulling geeft aan de volgende voorkeursvolgorde; • preventieve maatregelen zoals tuininrichting, keuzes voor bepaalde bloemen en planten, plantenvoeding; • oplossing van het probleem met niet-chemische methoden en technieken, zoals het verwijderen van onkruid met de hand of mechanische of thermische technieken; • oplossing van het probleem met gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijk risico.  
  • bij de keuze voor gewasbeschermingsmiddelen, deze zorgvuldig en verantwoord gebruikt overeenkomstig het etiket;
  • geen gebruik maakt van middelen die niet voor dit doeleinde zijn toegelaten.

Partijen willen daarnaast bereiken dat de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de particulier worden beperkt en dat de sector innoveert in middelen met een zo laag mogelijk risico.

Resultaten

Insteek van de Green Deal was om de consument via gerichte voorlichting in de winkel en door aanpassing van het assortiment aan te zetten tot het in praktijk brengen van geïntegreerde gewasbescherming. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en verspreid, het winkelaanbod is uitgebreid met niet-chemische producten en etiketten zijn vereenvoudigd. Winkelpersoneel is gestimuleerd om opleidingen te volgen en producenten hebben verpakkingen verkleind om de kans op overdosering te voorkomen.

De maatregelen die genomen zijn in het kader van de Green Deal lijken nog niet tot een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren geleid te hebben. Wel is uit de monitoring van de verkoopcijfers duidelijk dat er verschuivingen zijn in het gebruik. Een belangrijke verandering is dat producenten van onkruidbestrijdingsmiddelen met daarin het omstreden glyfosaat niet meer verkopen en zijn overgestapt naar middelen waarin organische zuren zijn verwerkt.

In vervolg op de Green Deal hebben partijen binnen de tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties –samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van alternatieven voor bestrijdingsmiddelen door particulieren aan te moedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een integraal plan om de consumentenvoorlichting te verbeteren en personeel daarvoor op te leiden. Ambitie van de partijen is ook om Nederland verder te vergroenen door consumenten te bewegen de tuin groener in te richten. Hiervoor wordt aangesloten bij de campagne ‘De Levende Tuin’ die biodiversiteit en bij-, vlinder-, vogel- en watervriendelijk tuinieren stimuleert.

Downloads