Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB

Samenvatting Green Deal 134

Elektrische mobiliteit is een nieuwe economische sector met potentieel grote maatschappelijke relevantie op milieu-, luchtkwaliteit- en energiegebied. Verduurzaming van onze mobiliteit gaat hier hand in hand met economische groei. Veel Nederlandse bedrijven in deze sector zijn startende ondernemers die nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Startende mkb’ers hebben vaak weinig of geen middelen voor de ontwikkeling van kennis en business-cases, en vinden over het algemeen ook niet makkelijk de weg naar de benodigde kennis en ondersteuning. Dit remt deze bedrijven in hun innovatiekracht en mogelijkheden tot opschalen in deze nieuwe markt. Het doel van de Green Deal Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB is de innovatiekracht van deze bedrijven vergroten en hun groei versnellen door ze in staat te stellen specifieke kennis te verwerven, waardoor ze beter voorbereid zijn op penetratie van het early majority-segment. Deze Green Deal realiseert dit door een krachtenbundeling van kennis en ondernemerschap, een betere onderlinge afstemming van innovaties en pilots, en het beschikbaar stellen van kennis, netwerken en mensen voor het mkb.

Beoogd resultaat

Een betere aansluiting tussen het mkb en (wetenschappelijke) kennis. De grote hoeveelheid kennis en uitgebreide onderzoeksfaciliteiten van kennisinstellingen kunnen een grote toegevoegde waarde leveren voor de R&D van het MKB.

Downloads