Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Voedselbossen

Samenvatting Green Deal 219

Deze Green Deal heeft als hoofddoel om vanuit de samenwerking tussen partijen het areaal voedselbossen te helpen vergroten. Hiervoor is het nodig om de volgende doelen te realiseren:

  • het inventariseren, analyseren en waar mogelijk oplossen van knelpunten in beleid, wet- en regelgeving;
  • het bundelen van bestaand onderzoek en formuleren van een onderzoeksagenda: Het veronderstelde potentieel aan maatschappelijke en economische waarden van voedselbossen vraagt om een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Bestaande en nieuwe kennis kan dan blijven dienen als basis voor een verantwoorde ontwikkeling van voedselbossen op verschillende schaalniveaus en in verschillende situaties. Hiervoor is het nodig een onderzoeksagenda op stellen die een bundeling van bestaande onderzoeksresultaten en een voorstel voor nieuw onderzoek omvat. Onderwerpen voor een dergelijke onderzoekagenda zijn onder meer: - biotische aspecten (o.a. biodiversiteit, bodemleven, ecologische functionaliteit) - abiotische aspecten (o.a. bodem, water, microklimaat) - gezondheid, zorg en sociaalmaatschappelijke waarde - bedrijfsvoering en verdienmodellen - governance - community building
  • het ontwikkelen van een kennisstructuur: om de maximale uitwisseling van praktijkkennis over voedselbossen te bevorderen is een professionele kennisstructuur nodig. Hiermee kan bestaande en toekomstige kennis toegankelijk, deelbaar en toepasbaar worden gemaakt voor de partijen, en vooral ook voor anderen in de samenleving die belang stellen in deze innovatieve vorm van grondgebruik. Primair krijgt zo’n kennisstructuur de vorm van een online platform, waarop partijen actief kennis kunnen uitwisselen en ontwikkelen, ter ondersteuning van de interactie tussen praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid.
  • het opbouwen van communicatielijnen voor interactie met belangstellenden in de samenleving.

Website

greendeal voedselbossen

Downloads