Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Waterhouderij

Samenvatting

Zoet water wordt een schaars goed. De behoefte om op meerdere terreinen regionaal zelfvoorzienend te zijn groeit. Gebiedseigen, onafhankelijke zoetwatervoorziening van goede kwaliteit wordt in heel Nederland van levensbelang. De Waterhouderij kan het antwoord zijn. In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen en industrie in één gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgeving voor verschillende functies. Deze gebiedsgerichte aanpak realiseert verschillende doelen en kan zorgen voor nieuwe economische dragers. De Waterhouderij is een publiek-privaat samenwerkingsverband op gebiedsniveau waarbinnen vereffening en beheer van kosten en baten georganiseerd zijn. In 3 pilotgebieden, Walcheren, Noord-Brabant en Overijssel, gaan waterschappen, ondernemers, ZLTO en Staatsbosbeheer samen aan de slag. Door een gecoördineerde landelijke aanpak kunnen partijen kennis uitwisselen en samen knelpunten aanpakken, en is de Waterhouderij op termijn makkelijker op te schalen.

Beoogd resultaat

Het doel van de Waterhouderij is een ‘volledige’ en duurzame zelfvoorziening in water voor de deelnemende partijen en het gebied. Daarnaast versterkt de Waterhouderij de bedrijfseconomische basis van de deelnemers. Zelfvoorziening zorgt voor besparing en risicobeperkingen en kan op termijn extra inkomsten genereren doordat andere teelten mogelijk worden en door het leveren van water aan boeren, industrie, natuur of nieuwe agribusiness. De Waterhouderij draagt bovendien bij aan duurzaamheid door het neerslagoverschot beter te benutten, tijdelijk te bergen en te distribueren. Zo wordt de waterkringloop zo veel mogelijk gesloten. Uit 3 geselecteerde regio’s worden concrete kansrijke projecten uitgewerkt en tot mogelijke Green Deals omgevormd. De deelresultaten:

  • inventarisatie van mogelijke maatregelen (en waar mogelijk het testen daarvan)
  • bepalen toekomstige samenwerkingsvorm(en)
  • aanvragen noodzakelijke vergunningen
  • aanleggen en monitoren
  • verkennen van opschalingsmogelijkheden
  • uitwisselen van kennis en ervaringen

Website

http://waterhouderij.nl/

Downloads