Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Vervolg Green Deal voor duurzame voedselproductie

Green Deal Natuurinclusieve landbouw
Nieuws |

Op maandag 16 mei 2022 ondertekenen minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 24 andere partners een nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs. Deze Green Deal richt zich op de ontwikkeling van een ecologische en economisch duurzame voedselproductie.

Hiermee geven de partners gehoor aan de oproep tot een vervolg die klonk op de Onderwijsdag in oktober 2021. In juni starten zij met de uitvoering van de tweede fase van deze Green Deal.

Tweede fase

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van duurzame voedselproductie is dat we de aanwezige natuur en het landschap zo weinig mogelijk belasten, terwijl we de biodiversiteit versterken. In dit vervolg richten de partijen zich op het verder ontwikkelen en delen van praktijkkennis en leermaterialen, in netwerken en online. Zo nemen ze dit natuurinclusief denken en handelen op in leerplannen en kwalificatiedossiers van alle voor de landbouw relevante groene opleidingen. Dit gebeurt ook in het bijscholingsaanbod voor volwassenen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast is het compleet maken van het netwerk van demo-leerbedrijven een van de doelen.

Nieuwe partners

Twee nieuwe partners nemen in het vervolg deel aan de Green Deal: LTO Nederland en Bionext. Ook versterkt de Green Deal het partnerschap met natuurorganisaties door intensievere samenwerking met partijen uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Resultaat uit de eerste fase

In de afgelopen 3 jaar is er lesmateriaal ontwikkeld voor alle schoolniveaus. En is er voor kennisdeling door de partijen een Portaal Natuurinclusieve landbouw gemaakt op Groen Kennisnet, een digitaal kennisplatform voor de groene sector. De Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw (NIL) is intussen een terugkerend fenomeen, net als webinars en werkbezoeken. Ook is er een start gemaakt met het netwerk van demo-leerbedrijven. Bovenal is er veel samenwerking ontstaan. Het door de partners uitgebrachte e-zine laat dit goed zien.

Green Deals

Met de Green Deals geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het gaat dan om initiatieven die ‘groene groei’ stimuleren: economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Naast voedsel richten de Green Deals zich op nog andere thema’s, zoals energie, biodiversiteit, mobiliteit of bijvoorbeeld bouw. Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse economie? Mogelijk komt het in aanmerking voor een Green Deal. Aanmelden kan op de website.