Afvalvrije Festivals

Samenvatting

De Green Deal Afvalvrije Festivals liep per 31 december 2018 af. De in de deal afgesproken acties zijn echter nog niet afgerond, daarom is de looptijd van de Green Deal verlengd tot en met 31 december 2019.

De 700 Nederlandse festivals trekken per jaar 21 miljoen bezoekers. Per persoon blijft 2,33 kilogram afval achter op de festivalterreinen. Festivalorganisatoren, Nederland Schoon en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om de afvalstromen te beperken, beter te scheiden en te verwerken. En zij willen zwerfvuil voorkomen. Daarbij kijken zij naar de eigen organisatie én de wijze waarop zij bezoekers positief kunnen beïnvloeden om bewust met afval om te gaan.
Samen willen de ondertekenaars op een efficiënte en effectieve manier het afvalprobleem tackelen. Tijdens diverse pilots wordt gekeken welke maatregelen wel en niet werken én onder welke voorwaarden. Goede voorbeelden kunnen door andere festivals worden uitgerold. Ook worden diverse instrumenten ontwikkeld om effecten te meten. Bekend is bijvoorbeeld hoeveel kilo afval er op de terreinen achterblijft, maar van zwerfvuil is dit minder inzichtelijk. Daarom wordt binnen deze Green Deal een goed meetinstrument ontwikkeld om de afvalproblematiek rond festivals inzichtelijk te maken. ’Lessons learned’ instrumenten en andere uitkomsten worden samengebracht in een toolkit. Dit is een leidraad voor festivalorganisaties om de aanpak ‘Van Afval Naar Grondstoffen’ (VANG) vorm te geven.

Beoogd resultaat

Hoofddoel is om op festivals de hoeveelheid afval te verminderen, te scheiden en beter te recyclen. Om dat te bereiken is afgesproken dat:

  1. De hoeveelheid restafval boven 1 kg per bezoeker per festivaldag van 12 uur vermindert in 2018 met minimaal 25% ten opzichte van 2014.
  2. In 2018 minder zwerfafval op festivals en in de directe omgeving gevonden wordt dan in 2016.
  3. Minimaal drie festivals voeren in 2018 systemen in voor het hergebruik van hardcup drinkbekers en banners.
  4. 50% van al het afval wordt in 2018 gescheiden ingezameld.
  5. Van de ingezamelde kunststoffen wordt minimaal 50% gerecycled in 2018.
  6. Kennis opgedaan in de Green Deal wordt in 2018 algemeen beschikbaar gesteld.
     

Website

Green events

Amsterdam dance event

Downloads