Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten

Samenvatting Green Deal 162

In Nederland werken al veel burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties aan het terugdringen van de door hen veroorzaakte uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar die helpen om meer inzicht te krijgen in de precieze uitstoot en dus in de impact van het eigen handelen op het klimaat. Voorbeelden van zulke ‘CO2-berekeningsinstrumenten’ zijn:

  • de CO2-Prestatieladder van SKAO
  • Lean and Green van Stichting Connekt
  • de Milieubarometer van Stichting Stimular
  • diverse tools van Milieu Centraal
  • de Klimaatmonitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het kabinet wil de ontwikkeling en het gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten bevorderen. Bijvoorbeeld door bestaande instrumenten breder onder de aandacht van consumenten en bedrijven te brengen, de eigen klimaatprestaties van de Rijksoverheid te verbeteren met behulp van de CO2-prestatieladder, de Milieubarometer en data en uitgangspunten te harmoniseren. De deelnemers aan de Green Deal constateren dat er vaak discussie is over de CO2-emissiefactoren die de basis vormen voor CO2-berekeningsinstrumenten. Dit leidt tot verwarring onder gebruikers en leidt af van daadwerkelijke verduurzaming. Door deze emissiefactoren te harmoniseren, kunnen consumenten en bedrijven de instrumenten effectiever gebruiken.

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten van deze Green Deal zijn:

  • een geharmoniseerde lijst met CO2-emissiefactoren voor CO2-berekeningsinstrumenten, gebaseerd op gedeelde uitgangspunten
  • een breed draagvlak voor en toepassing van deze lijst, mede door instelling van een helpdesk
  • een transparant proces voor (jaarlijkse) validatie van de emissiefactoren op de lijst
  • een hoger gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten onder consumenten, overheden en bedrijven

Website

http://co2emissiefactoren.nl

Downloads