Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

COBALD

Samenvatting

De belangrijkste aanleiding voor deze Green Deal was de aankondiging van een milieuzone in het havengebied van Rotterdam per 2025. Er mogen dan alleen nog schepen met ten minste CCRII-motoren (vanaf 2007) in het havengebied varen.

De huidige regelgeving voor de milieuprestaties van binnenvaartschepen is gebaseerd op proefstandmeting in een laboratoriumomgeving, leidend tot typegoedkeuring van scheepsmotoren. Deze meting wordt verricht voordat motoren op de markt komen. Door de binnenvaartsector is gezocht naar alternatieve toelatingsmogelijkheden voor het havengebied. Schippers kunnen oudere motoren namelijk “schoner” maken met behulp van voor- en naschakeltechnieken en andere emissiebeperkende technieken. Het vaststellen van emissiewaarden door “meten aan de pijp” moet dan gelijkwaardig worden aan vaststellen van emissiewaarden door meten op de proefstand. Dat moet dan wel technisch en juridisch mogelijk worden. In deze Green Deal is daarvan is de haalbaarheid onderzocht.

Op 12 september 2016 is de Green Deal COBALD ondertekend door zestien partijen. Doel was om veel schepen met Continu On Board Monitoring (verder aangeduid als COBM) uit te rusten en inzicht te krijgen in de emissiegegevens van de scheepsmotoren in de praktijk. Bij voldoende schepen en data zouden er mogelijkheden zijn om de emissiegegevens van de proefstandmeting in een laboratoriumomgeving te vertalen naar een praktijksituatie waarbij onderscheid wordt gemaakt in CCRII-motoren en voorlopers. Daarbij kan duidelijk worden dat met bepaalde oudere motoren gelijkwaardige prestaties aan CCRII-niveau mogelijk zijn.

Resultaten

De resultaten van deze Green Deal hebben de verwachtingen bij aanvang van de Green Deal niet waargemaakt. Voor de toegang tot het havengebied van Rotterdam na 2025 met niet type goedgekeurde CCRII-motoren zijn nog geen oplossingen. Desondanks hebben de bevindingen aangetoond dat COBM systemen als monitorings- en signaleringsinstrument een goed inzicht kunnengeven in de daadwerkelijke emissies van NOx.

Meer conclusies en aanbevelingen staan in het Eindrapport Green Deal COBALD.

Eindrapport

Het eindrapport Green Deal COBALD

Downloads