Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Elektrisch Vervoer 2016 - 2020

Samenvatting Green Deal 198

In de periode 2011-2015 is Nederland een van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer geworden. In december 2015 staan er ruim 90.000 elektrische voertuigen geregistreerd en zijn er ruim 18.000 laadpunten gerealiseerd. Dat is ook de werkgelegenheid ten goede gekomen. Het aantal banen in de sector is vervijfvoudigd.

De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wil alle acties op EV-terrein bundelen zodat elektrisch vervoer een stevig fundament krijgt in 2020 en geen verdere overheidsondersteuning nodig heeft om door te groeien. Om dat te bereiken wil zij de consumentenmarkt verder ontwikkelen, de laadinfrastructuur verbeteren en verruimen, Living Labs voor slim laden initiëren en de opslag door EV voor de variabele inzet van duurzame energie op het net verbeteren, en ruimte bieden aan koplopers op het terrein van EV om (internationaal) verdienpotentieel te verzilveren.

Ambitie

Partijen ambiëren:

  • dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s voorzien is van een elektrische aandrijflijn en stekker én dat minimaal 30% daarvan - oftewel 15% - volledig elektrisch is.
  • voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft
  • dat in 2020 75.000 particulieren elektrisch aangedreven auto’s rijden, waarvan 50.000 tweedehands auto’s en 25.000 nieuwe voertuigen.

Resultaten

Er zijn verschillende resultaten behaald, zoals de visie laadinfrastructuur, de strategische onderzoeksagenda en afwegingskader internationalisering elektrische mobiliteit, en het voorleggen van beleidsvoorstellen ten behoeve van het Klimaatakkoord. Niet alle voorgestelde doelen zijn gehaald. Het Klimaatakkoord heeft enerzijds geleid tot verbreding van de aandacht naar andere onderwerpen dan de elektrificatie van personenauto’s en de versnelling van (de concretisering van) acties op een aantal onderwerpen zoals de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en Light Electric Vehicles. Anderzijds zijn de ambities van de Green Deal als gevolg van het Klimaatakkoord naar de achtergrond geschoven.

De in de Green Deal geambieerde voertuigaantallen zijn niet bereikt. Dit vergt nog monitoring en mogelijk ook bijstelling van het beleid.  Ook met het geprognotiseerde groeipad uit het Klimaatakkoord wordt de ambitie uit de Green Deal Elektrisch Vervoer niet gehaald. De ambitie om de koppositie van Nederland te behouden is behaald, maar staat onder druk. Het marktaandeel van elektrische personenauto’s in Nederland (7%) was in 2018 alleen hoger in Noorwegen (46%), IJsland (17%) en Zweden (8%). Nederland heeft het grootste aantal (semi) publieke laadpalen in Europa en wereldwijd het grootste aantal publiekelijk beschikbare laadpunten per elektrische auto. De doelstelling dat elektrisch rijden zich vanaf 2020 verder ontwikkelt zonder steun van de overheid is niet gerealiseerd. Overheidsinterventies en andere activiteiten zullen voorlopig nog nodig zijn. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tot aan 2025. Voor de periode daarna is er geen beleid vastgesteld. Daarvoor is aanvullend instrumentarium nodig, waaronder de vormgeving van een andere bekostigingssystematiek.

Het verdienpotentieel rondom elektrisch vervoer is vergroot. In 2018 bedroeg het productievolume van middelen in de Nederlandse EV-sector ruim 1,3 miljard euro. Een groei van 44% ten opzichte van het productievolume in 2016. De totale toegevoegde waarde in de Nederlandse EV-sector is tussen 2016 en 2018 toegenomen van 300 miljoen euro tot 420 miljoen euro, een stijging van 40%. Het aantal banen in voltijdsequivalenten steeg in deze periode ten opzichte van 2016 met 28% tot 4.290 voltijdbanen in 2018.

Een beschrijving van de doelen en resultaten van de gezamenlijke dealpartijen is te vinden in het  evaluatie- verslag.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Elektrisch Vervoer naar Nederland Elektrisch.

Downloads