Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen

In afvalbakken op stations en in treinen laten reizigers jaarlijks 12.000 ton afval achter. 12% hiervan wordt gescheiden. Om de afvalstroom te verminderen en afval beter te recyclen ondertekenden NS en ProRail een Green Deal. In de Green Deal spraken zij af om op stations en in treinen afval gescheiden in te zamelen. Daarnaast onderzochten de partijen hoe zij de hoeveelheid afval kunnen beperken en beter in kunnen zamelen.

Doelen

De partijen willen de hoeveelheid afval reduceren en het afval scheiden en beter recyclen. Afgesproken is: 

  • De hoeveelheid afval in treinstations en treinen in 2020 verlagen met 25% ten opzichte van 2014 (van de 12.000 ton naar 9.000 ton).
  • Het consumentengedrag positief beïnvloeden en reizigers inspireren om afval te scheiden. Door communicatie, informatie en duidelijke signalen (bijvoorbeeld logo’s) scheidt 75% van de reizigers hun afval (6.750 ton van de 9.000 ton).
  • Meer en beter het afval van de treinstations en uit de treinen (plastic)recyclen.

Resultaten

In de Green Deal is veel ervaring opgedaan met het verminderen en scheiden van afval op stations. Daarbij werd duidelijk dat de doelstellingen, ondanks de inspanningen, buiten bereik lagen. 

De praktijk van de afvalketen op stations blijkt weerbarstig. Afval belandt vaak in verkeerde afvalbakken, waardoor recycling niet meer mogelijk is. Dit komt door de vele verschillende soorten (verpakkings)afval. En doordat standaardisering van afvalinzameling in de openbare ruimte ontbreekt.

Daarom is er een koerswijziging aangebracht en is er ingezet op eenvoudige en herkenbare afvalstromen. Met focus op stations met de grootste impact en het nascheiden van restafval. In 2021 is hiermee een resultaat van 36% scheiding op stations en in treinen behaald. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van het resultaat bij de start van de Green Deal. De inzichten worden gebruikt om samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verder vorm te geven aan de ambitie: het afvalvrije station in 2040.

Video

Ondertekening Green Deal afvalreductie en -recycling

Downloads