Green Deal Aquathermie

Samenvatting Green Deal C-229

Nederland is bezig om de gebouwde omgeving in te richten op een CO2-arme toekomst. Hiervoor zullen alternatieve energie- en warmtebronnen nodig zijn. Het watersysteem (oppervlakte-, drink-, afval- en rioolwater) blijkt een grote bron van warmte en koude te zijn. Studies laten zien dat deze bron een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de transitie in de warmtevoorziening.

Momenteel is er namelijk geen organisatie die het potentieel van aquathermie goed in kaart brengt en ook onder de aandacht brengt. Het is van belang dat deze informatie wordt meegenomen in de gemeentelijke transitievisies warmte. De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat van I&W hebben het initiatief genomen om hiervoor een programma te ontwikkelen, mede ter uitvoering van deze Green Deal.
De partijen in deze Green Deal werken samen om de waarde en toepassing van aquathermie als warmte- en koudebron in de warmtetransitie in kaart te brengen, en beogen daarmee een versnelling in de warmtetransitie te bereiken. De partijen:

  • delen kennis en ervaringen over aquathermie;
  • leveren een actieve bijdrage bij het opstellen van de kennis- en innovatieagenda in het kader van het programma Aquathermie en dragen zo mogelijk actief bij aan het tot  uitvoering brengen van die agenda;
  • brengen nieuwe initiatieven voor aquathermie onder de aandacht;
  • delen best practices op het gebied van de governance, financiering en organisatie uit de praktijk van aquathermie;
  • nemen actief deel aan de jaarlijkse werkgroepen die door het programmabureau Aquathermie worden ingesteld.
  • Zijn bereid om een concrete bijdrage, financieel of in natura beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze Green Deal en het daarbij behorende programma Aquathermie en de werkzaamheden van het programmabureau Aquathermie.

Beoogd resultaat

Met de Green Deal Aquathermie bundelen de dealpartijen hun krachten. De partijen zijn een schakel in de keten van de benutting van aquathermie. Dit moet er toe leiden dat bronnen van aquathermie nuttig (kunnen) worden toegepast als alternatieve verwarming van de gebouwde omgeving.

Einddatum: 14 mei 2022

Lees het nieuwsbericht 'Invest-NL stapt in Green Deal ‘Aquathermie’' (bericht is van september 2020)

 

Downloads