The Green Village

Samenvatting Green Deal 204

Het doel van The Green Village is systeeminnovaties voor een duurzame toekomst te versnellen door innovatief én integraal samenwerken tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, gebruikers en andere belanghebbenden te bevorderen.

The Green Village is een proeftuin voor systemen, een ‘living systems lab’. In dit onderzoeksconcept kunnen technologieën en systemen integraal ontwikkeld, getest en gedemonstreerd worden. Op de campus van de TU Delft wordt een proeftuin gerealiseerd voor innovatie-activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld: Waterstofketen, Gelijkspanning, Smart grids, Intelligente buitenruimte, Gebruik van brandstofcellen voor elektriciteitsproductie en Waterzuivering.

Om nieuwe technologieën op de gebieden Wonen en Werken een toekomst te geven is het van belang dat er verbindingen ontstaan tussen techniek, ondernemerschap, maatschappelijke omarming en wet- en regelgeving. Als proeftuin voor nieuwe systemen zet The Green Village zich in om belemmeringen weg te nemen en een schakel in de innovatieketen van fundamenteel onderzoek naar brede toepassing in de samenleving te zijn. Bijvoorbeeld door aangepaste technologieën in voorheen gescheiden systemen te verbinden, nieuwe business cases te ontwikkelen waarbij de grenzen tussen sectoren vervagen, technologieën toegankelijk te maken én belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen zodat opschaling mogelijk wordt.

Beoogde resultaten

Partijen zetten zich in voor een versnelde toepassing en opschaling van technologieën. Om dit te bereiken zullen zij:

  • per technologie een workshop organiseren, en op basis daarvan een rapportage opstellen met mogelijkheden en knelpunten in de relevante wet- en regelgeving
  • per knelpunt een agenda voor de uitwerking van oplossingsrichtingen opstellen
  • vijf programmaplannen rond genoemde technologieën opstellen

Deal verlengd

Op 19 november werd de Green Deal verlengd met 2 jaar tot december 2021 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is toegetreden als partij. Met deze toetreding kan de samenwerking in de Green Deal zich nadrukkelijker richten op de gebouwde omgeving.

Kijk voor het nieuwsbericht op: Green Village verlenging

Downloads