Investa Ontwikkeling Expertisecentrum voor Biomassavergassing in Alkmaar

Samenvatting Green Deal 205

De fossiele gasvoorraad is eindig, waardoor Nederland op zoek moet naar alternatieve bronnen dan gas om ons van warmte te voorzien. Het opwekken van ‘groen gas’ is een belangrijke ontwikkeling in deze richting. Door vergisting of vergassing van ecologisch afvalmateriaal (biomassa) wordt nieuw gas gewonnen. Biomassavergassing is echter nog een techniek in ontwikkeling. Partijen willen de kennis die zij opdoen ontsluiten en nieuwe technologieën en innovaties in het expertisecentrum testen en demonstreren aan marktpartijen. In september 2016 opent het kenniscentrum Investa haar deuren op het Energy Innovation Park in Alkmaar. In het kenniscentrum worden technieken op gebied van biomassavergassing in de pilot- en demofase getest. Nationale en internationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in wisselende consortia samen. Door de samenwerking willen partijen een maximale synergie creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap én de positie van biomassavergassingstechnologie versterken. Door versnelling van de industrialisatie van de biomassavergassingstechnologie is het mogelijk 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet te injecteren in 2020-2023. Dit kan oplopen naar 1 miljard m3 ‘groen gas’ in 2030.

Beoogde resultaten

Partijen streven ernaar dat: - Investa binnen 3 jaar een zelfstandig en rendabel draaiend kennis- en bedrijvencluster op het Energy Innovation Park in Alkmaar is; - Investa een goed uitgeruste vestigingsplaats wordt voor bedrijven op het gebied van duurzame vergassing, waarbij de koppeling wordt gelegd met onderwijs en (internationaal) onderzoek, en ruimte wordt geboden aan innovatieve start-ups.

Downloads