Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Investa Ontwikkeling Expertisecentrum voor Biomassavergassing in Alkmaar

Samenvatting Green Deal 205

De fossiele gasvoorraad is eindig, waardoor Nederland op zoek moet naar alternatieve bronnen dan gas om ons van warmte te voorzien. Het opwekken van ‘groen gas’ is een belangrijke ontwikkeling in deze richting. Door vergisting of vergassing van ecologisch afvalmateriaal (biomassa) wordt nieuw gas gewonnen. Biomassavergassing is echter nog een techniek in ontwikkeling. Partijen willen de kennis die zij opdoen ontsluiten en nieuwe technologieën en innovaties in het expertisecentrum testen en demonstreren aan marktpartijen. In september 2016 opent het kenniscentrum Investa haar deuren op het Energy Innovation Park in Alkmaar. In het kenniscentrum worden technieken op gebied van biomassavergassing in de pilot- en demofase getest. Nationale en internationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in wisselende consortia samen. Door de samenwerking willen partijen een maximale synergie creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap én de positie van biomassavergassingstechnologie versterken. Door versnelling van de industrialisatie van de biomassavergassingstechnologie is het mogelijk 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet te injecteren in 2020-2023. Dit kan oplopen naar 1 miljard m3 ‘groen gas’ in 2030.

Resultaten

Binnen de looptijd van deze Green Deal zijn diverse projecten opgezet voor de vergassing van biomassa en de productie van waterstof en syngas. Deze stoffen zijn geschikt voor hoogwaardige sectoren en producten. Daarnaast is de verbinding gezocht met onderwijs en wetenschap. Zo is de hogeschool InHolland betrokken en worden nu stappen gezet om technische universiteiten te betrekken bij de activiteiten van InVesta in Alkmaar. InVesta voorziet de komende jaren innovatieve projecten en start-ups om tot ontwikkeling te komen en die bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Tegelijk is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er nog verschillende uitdagingen bestaan rondom het thema financiering.

Downloads