Openbaar toegankelijke elektrische Laadinfrastructuur

Samenvatting

Om de groei van het aantal volledig elektrische en plug-in hybride auto’s te stimuleren, is uitbreiding van de laadinfrastructuur noodzakelijk. In de zomer van 2015 telde Nederland zo’n 5.800 openbaar toegankelijke (publieke) laadpunten en 7.200 beperkt openbaar toegankelijke (semipublieke) laadpunten. Om aan de vraag te voldoen moet dit aantal groeien.

De ambitie van de regering is dat er in 2020 200.000 elektrisch aangedreven auto’s rondrijden. Elektrificatie van het wegvervoer draagt bij aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), bevordert de transitie van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening en biedt economische kansen op het gebied van elektrisch vervoer.

Aanleg en beheer van laadpunten is kostbaar. Bovendien zijn openbaar toegankelijke elektrische laadpunten (nog) niet rendabel te exploiteren. Daarom komt de Rijksoverheid gemeenten de komende drie jaar tegemoet. Zij stelt € 5,7 miljoen beschikbaar voor de realisatie van publiek toegankelijke laadpunten. Gemeenten kunnen een verzoek om een financiële bijdrage indienen. De Rijksbijdrage is in het eerste jaar van de Green Deal maximaal € 900, in het tweede jaar maximaal € 600 en in het laatste jaar maximaal € 300 per laadpaal.

Om de laadinfrastructuur verder te verbeteren, zetten partijen in op drie thema’s: innovatie, beperking van de kosten en aanpassing van de wetgeving. Eind 2014 is het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) opgericht. Het NKL wil innovatie op het terrein van laadinfrastructuur stimuleren en zo de kosten voor de aanleg en beheer van de laadpalen omlaag brengen. Ideeën – bijvoorbeeld om technologieën en processen te verbeteren – kunnen ingediend worden bij het NKL. Tot slot worden binnen de experimenteerruimte van de Energiewet 1998 pilots geïnitieerd. Wanneer nodig spant de Rijksoverheid zich in voor aanpassing van wet- en regelgeving.

Beoogd resultaat

Partijen willen:
- de totale kosten van aanleg en exploitatie van openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur eind 2017 met 70% verlagen ten opzichte van het gemiddelde niveau van eind 2013;
- door een kennisplatform de onderlinge samenwerking tussen partijen bevorderen en versterken;
- dat voor het laden van elektrische auto’s een sluitende business case ontstaat.

Website

http://nederlandelektrisch.nl/

Downloads

GD185 - dealtekst - Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur
GD185 - samenvatting - Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur

Downloads