Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Pilot Nationale Koolstof Markt

Samenvatting Green Deal 215

Partijen streven naar een nationaal systeem voor het vaststellen, verhandelen en toepassen van emissiereducties in projecten die niet onder het ETS vallen en waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van klimaatdoelstellingen van Nederland. Met de financiële waarde van de emissiereducties kunnen duurzame, milieuvriendelijke projecten mogelijk worden gemaakt die zonder deze waarde niet van de grond komen. De Marktpartijen streven ernaar via projecten in deze Green Deal in Nederland per 2020 jaarlijks 0,5 megaton aan additionele emissiereductie of vastlegging te behalen. Deze projecten worden bijvoorbeeld uitgevoerd in de bouw en warmte, productie en consumptie van groen gas, mest-vergisting en transport. In het kader van deze Green Deal kunnen Partijen experimenteren, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Op basis van de resultaten uit deze experimenten kan bepaald worden of een niet-ETS koolstofmarkt inderdaad het gewenste resultaat kan hebben in de praktijk.

Resultaten

De Green deal bevestigd dat een marktinstrument dat financiële waarde toekent aan emissiereducties, haalbaar is. Met betrokken partijen is een set aan regels en methoden vastgesteld voor verschillende project-typen voor het berekenen en verifiëren van emissiereducties (het 'Rulebook').

Als vervolg op de deal is begin 2020 de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) opgericht, die certificaten borgt via methoden, regels en procedures. Aan projecten die emissies hebben gereduceerd geeft SNK koolstofcertificaten uit. Ook zet SNK zich in voor het verbinden van partijen.

Voorbeelden van projecten die via de koolstofcertificaten van SNK worden gestimuleerd zijn:

  • Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.
  • Benutten van warmte van rioolwater voor verwarming van overheidsgebouwen.
  • Bescherming van kwelders voor koolstofopslag ('blue carbon').
  • Recycling van cellulose uit rioolslib.
  • Het uitstrooien van olijven op schouwpaden langs het spoor om CO2 uit de lucht te halen.
  • Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen d.m.v. toedienen van voedingssupplementen.
  • Revitaliseren of aanplant van bossen.

Website

http://nationaleco2markt.nl/

Lees in het nieuwsbericht 'Nieuwe nationale koolstofmarkt maakt weg vrij voor extra CO2-reductie' meer over de afronding (bericht is van september 2020).

Downloads