Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur

Samenvatting

De betrokken partijen willen in de Brabantse regio verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en terreinbeherende organisaties (TBO’s) verkennen en realiseren. Dit heeft bedrijfsmatige voordelen voor terreinbeheerders en voor boeren. In de praktijk spreken boeren en terreinbeheerders onvoldoende elkaars taal. Er is een flinke investering in tijd, kennis, expertise en samenwerking nodig om beide partijen nader tot elkaar te brengen en vooral om elkaars taal te leren spreken en verstaan. Anders kunnen boeren en TBO’s de inspanning die nodig is om nieuwe vormen van samenwerking te verkennen, testen en realiseren niet in hun reguliere bedrijfsvoering inpassen. Het initiatief heeft 2 doelen:

  • 2 gezamenlijke beheersarrangementen die TBO’s en (groepen) boeren wederzijds meerwaarde opleveren in termen van natuur en biodiversiteit, agrarische productie, bedrijfsverbreding, financieel rendement en maatschappelijk draagvlak
  • gezamenlijk natuur op eigen bedrijf bij boeren realiseren en dit breed communiceren.

In 2 gebieden zullen nieuwe vormen van samenwerking opgepakt worden: pilot De Hilver en pilot Het Groene Woud.

Beoogde resultaten

  • Meer zichtbare biodiversiteit en natuur op de agrarische bedrijven.
  • 2 regionale samenwerkingsovereenkomsten tussen groepen boeren en terreinbeheerders in minimaal 2 gebieden. De samenwerking heeft betrekking op 300 tot 500 ha, waarbij 30 tot 50 boeren betrokken zijn.
  • Bedrijfsverbreding door boeren om natuurwerkzaamheden voor TBO’s goed in te passen in hun bedrijfsvoering.
  • Kruisbestuiving van kennis over natuurbeheer en bedrijfsmatige optimalisatie tussen boeren en TBO’s.

Downloads