Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur

De betrokken partijen willen in de Brabantse regio verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en terreinbeherende organisaties (TBO’s) verkennen en realiseren. Dit heeft bedrijfsmatige voordelen voor terreinbeheerders en voor boeren. In de praktijk spreken boeren en terreinbeheerders onvoldoende elkaars taal. Er is een flinke investering in tijd, kennis, expertise en samenwerking nodig om beide partijen nader tot elkaar te brengen en vooral om elkaars taal te leren spreken en verstaan. Anders kunnen boeren en TBO’s de inspanning die nodig is om nieuwe vormen van samenwerking te verkennen, testen en realiseren niet in hun reguliere bedrijfsvoering inpassen. Het initiatief heeft de volgende doelen:

  • twee gezamenlijke beheersarrangementen die TBO’s en (groepen) boeren wederzijds meerwaarde opleveren in termen van natuur en biodiversiteit, agrarische productie, bedrijfsverbreding, financieel rendement en maatschappelijk draagvlak
  • gezamenlijk natuur op eigen bedrijf bij boeren realiseren en dit breed communiceren.

In 2 gebieden zullen nieuwe vormen van samenwerking opgepakt worden: pilot De Hilver en pilot Het Groene Woud.

Resultaten

De samenwerking in pilot De Hilver heeft ertoe geleid dat boeren en natuurbeheerders in hele korte lijnen met elkaar afstemmen en dat er maatwerk in het veld kan worden geleverd. Dit bevordert niet alleen de natuurontwikkeling (mozaïekbeheer), maar ook de kosten voor het beheer kunnen op deze manier laag worden gehouden. Ook zorgt de samenwerking voor een nog grotere betrokkenheid en nieuwe initiatieven van de partners. Zo wordt er aan gewerkt om agrarische producten uit dit gebied apart te gaan vermarkten in Tilburg en omgeving. Hierdoor raken ook consumenten betrokken bij de natuurontwikkelingen in deze regio. Voor meer informatie verwijzen we u naar de evaluatie van Pilot de Hilver.

Een tweede pilot startte in het natuurgebied Hengstveld. In dit natuurgebied wilde Natuurmonumenten het vroegere karakter van het gebied terugbrengen. Doel was het creëren van een mozaïeklandschap van bloemrijke graslanden, droge en natte heide, ven en kleinschalige akkers. Het beheer in dit gebied wordt uitgevoerd door boeren uit de directe omgeving.

Downloads