Sea Ranger Service

Samenvatting Green Deal 227

Beschrijving initiatief

Het doel van deze Green Deal is samenwerken aan duurzaam beheer van de zee. Dat willen de partijen onder meer doen door de mogelijkheden tot samenwerking en uitvoering van pilots te verkennen, relevante vraagstukken op te pakken en ervaringen en uitkomsten te delen. De Sea Ranger Service wil jongeren opleiden tot Sea Ranger. De taak van een Sea Ranger wordt actief natuurbeheer en -herstel uitvoeren op zee.

De zee is de leefomgeving van veel soorten zeeleven, zoals bodemleven, vissen en zeezoogdieren en zeevogels. Daarnaast is de zee een rijke natuurlijke bron voor economische activiteiten. Het menselijk gebruik mag de draagkracht van het fragiele mariene ecosysteem niet te boven gaan.

De Rijksoverheid zet via verschillende programma’s in op duurzaam gebruik van de zee. Onder meer zijn dat de Rijksvisie voor natuur en biodiversiteit, de Routekaart windenergie op zee 2030 en de integrale Noordzeestrategie 2030. De Europese Unie voert duurzaam beheer uit via de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en Natura2000.

Voor een duurzame toekomst voor iedereen is het noodzakelijk dat er wereldwijd wordt gewerkt aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo werken de Verenigde Naties aan Sustainable Development Goal nummer 14: Life Below Water. Ook in andere Sustainable Development Goals speelt de zee een rol, zoals nummer 2 Zero Hunger, 7 Clean Energy, 13 Climate Action en 17 Partnerships for the Goals.

Einddatum Green Deal: 5 december 2020.

Inzet en acties partijen

 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet haar expertise, kennis en (inter)nationale netwerk, onder meer in om te verkennen welke financieringsmogelijkheden voor pilots er zijn, en om te zien welke best practices als voorbeeld van samenwerking kunnen dienen.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beziet hoe de Sea Ranger Service kan bijdragen aan de uitvoering van het beleid.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit coördineert het contact met andere departementen.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft bekendheid aan deze Green Deal en deelt de resultaten.
 • Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid toont met de ondertekening haar waardering voor de sociaal innovatieve aanpak van de Sea Ranger Service en hoe de Service werkzoekende jongeren aan werk helpt.
 • Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid denkt mee over oplossingen indien er problemen optreden.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beziet hoe de Sea Ranger Service kan bijdragen aan de uitvoering van het beleid.
 • De Sea Ranger Service ontwikkelt een concept voor een Sea Ranger Service voor sociale werkgelegenheid, natuurbehoud en -herstel, marien onderzoek, toepassing van nieuwe circulaire scheepsbouwtechnieken, educatie en/of burgerparticipatie.
 • De Sea Ranger Service monitort en evalueert de uitwerking van het concept en brengt de financiële en praktische haalbaarheid in kaart.
 • De Sea Ranger Service organiseert tenminste één bootcamp per jaar/per schip om een goede doorstroom te krijgen van werkzoekende jongeren naar maritieme banen.
 • De Sea Ranger Service geeft (inter)nationale bekendheid aan deze Green Deal.
 • De Sea Ranger Service deelt de resultaten van de monitoring en evaluatie en maakt hier een verslag van.
 • De Sea Ranger Service doet concrete voorstellen voor nieuwe samenwerkingen.  

Betrokken partijen

•    Stichting Sea Rangers
•    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
•    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
•    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
•    Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Lees het nieuwsbericht 'Sea Rangers varen straks ook internationaal uit voor duurzaam beheer van de zee'

Downloads