Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Businesscase Zonnig Laden

Samenvatting Green Deal 123

Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van elektrisch rijden is de uitrol van een robuuste oplaadinfrastructuur. Maar de aanleg en exploitatie van deze infrastructuur is nog niet kostendekkend. Deze Green Deal omvat een praktisch onderzoek en – indien mogelijk – de realisatie van een eMobility oplaadinfrastructuur met een sluitende businesscase op bedrijventerreinen in de stadsregio Groningen-Assen. De initiatiefnemers richten zich op de geïntegreerde productie van zonne-energie en het gestuurd laden van elektrische auto’s, afgestemd op het elektriciteitsverbruik van het bedrijventerrein waarop dit plaatsvindt. In het sluitend maken van de businesscase gaat het om zowel waardevermeerdering als kostenreductie. In de haalbaarheidsstudie onderzoeken de initiatiefnemers de mogelijkheden voor één tot vier toegankelijke oplaadpunten op een nader te bepalen (privaat) bedrijventerrein in combinatie met zonnepanelen. De achterliggende ambitie van deze Green Deal is het vergroten van de leefbaarheid in de steden en het terugdringen van de CO2-uitstoot op een manier die ook economisch voldoende meerwaarde oplevert om de kosten te verantwoorden.

Beoogd resultaat

Een model voor een sluitende businesscase voor decentrale energieproductie, gecombineerd met gestuurd opladen van elektrische auto’s dat wordt afgestemd met de energiebehoefte van de bedrijven op het bedrijventerrein. Deze Green Deal bestaat uit vier fasen: haalbaarheid, contractering, validatie en opschaling. Aan het einde van elke fase wordt een ‘go/no go’-moment’ ingebouwd.

Downloads