Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Samenvatting Green Deal 221

Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving, waardoor:

  • informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld worden gebracht; kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen
  • meer draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame energieprojecten
  • de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten wordt verkort.

Gedragscode 'zon op land'

In onze samenleving zijn er zorgen over velden met zonnepanelen. De initiatiefnemer en ondertekenaars van de gedragscode ‘zon op land’ nemen deze zorgen serieus en spreken in deze code bovenwettelijke maatregelen af om de omgeving goed bij de projecten te betrekken, meerwaarde te bieden en schade te voorkomen. U kunt het document 'gedragscode zon op land' downloaden.

Gedragscode 'geothermie' (DAGO)

Deze gedragscode is bedoeld voor initiatiefnemers in de aardwarmtesector. Het richt zich tot bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject, de relevante gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties. De gedragscode geeft principes voor hoe de leden van DAGO bij de voorbereiding en realisatie van aardwarmteprojecten de omgeving betrekken. U kunt het document 'gedragscode geothermie' downloaden.

Handreiking

Door de Natuur- en Milieufederaties is een handreiking voor gemeenten opgesteld. Deze handreiking biedt inspiratie voor gemeenten over proces- en financiële participatie. U kunt deze handreiking downloaden (via de webpagina van NMF).

Basisinformatie over energie-infrastructuur

De netbeheerders hebben een document gemaakt met praktische informatie over de elektriciteits- en gasnetten. Handig bij het opstellen van de verschillende Regionale Energie Strategieën.

Samenwerken

Energie Samen, LTO Nederland en de Natuur en Milieufederaties hebben het ‘Memorandum  samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren’ opgesteld. Laat u inspireren!

Checklists

De Natuur- en Milieufederaties hebben checklists opgesteld.
Download de checklist Natuurbelangen bij windenergie op land of de checklist Natuurbelangen bij grondgebonden Zonneparken.

Kaders voor participatie

De verwachting  is dat maatschappelijke weerstand afneemt als partijen op de juiste wijze participeren bij een duurzaam energieproject. Maar wat is dan ‘de juiste wijze’? Wanneer is participatie bij duurzame energieprojecten effectief en wanneer draagt het bij aan acceptatie? De wetenschappelijk onderbouwde publicatie (Participatie kaders) helpt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten bij het vormgeven van hun participatiestrategie. Ook gemeenten kunnen dit document gebruiken omdat zij de participatieplannen samen met de initiatiefnemers opstellen of die plannen beoordelen. Het is geschreven in opdracht van het ministerie van BZK.
De publicatie is te vinden onder downloads.

Voortgangsrapportages

Onderstaand (bij downloads) zijn de voortgangrapportages te vinden van de kennis- en werkbijeenkomsten van de werkgroep van de Participatie deal.

Downloads