Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Weidevarkens

Varkens die niet op stal staan, maar vrij rondscharrelen in bos of weide. Dat is de kern van natuurinclusieve varkenshouderij. Hieronder wordt verstaan dat de varkens op een zo natuurlijk mogelijke manier buiten rondlopen en worden ingezet voor het beheer van gronden van terreineigenaren, zoals natuur- en landschapsbeheerders, boeren en landgoedeigenaren. Dit bedrijfsmodel biedt meerwaarde voor beheer van natuur en agrarische gronden, voor de varkens, de varkenshouder, de leefomgeving en de consument. Het vlees van deze weidevarkens wordt onderscheidend in de markt gezet.

Met deze Green Deal willen partijen onderzoeken of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is. Een aandachtspunt is het veterinaire risico, omdat het buiten houden van dieren meer risico op introductie en verspreiding van dierziekten kan opleveren. Bij een positieve uitkomst van de verkenning zullen de betrokken partijen zich inzetten om natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland te realiseren.

Resultaten

In de Green Deal Weidevarkens is onderzocht of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is.

In samenwerking met de HAS Hogeschool zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar veterinaire risico’s  en mogelijkheden om deze te beheersen. Dit heeft, in samenwerking met de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) geleid tot het ontwikkelen van de AVP-scan (Afrikaanse varkenspest) gericht op buitenvarkenshouderijen. Door aanpassing van Europese regelgeving is ook het knelpunt rond het reinigen en ontsmetten van veewagens opgelost.

Binnen de looptijd van de Green Deal zijn nog niet alle knelpunten en belemmeringen opgelost. Zo is de wet- en regelgeving rondom de schuilvoorzieningen nog niet goed geregeld. Door provincie en gemeente wordt alsnog naar een oplossing toegewerkt.

Zie ook

Downloads